تیرآهن

تیرآهن -

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروز رسانی قیمت (ریال)
12 12 متری کیلوگرم کارخانه امروزتماس بگیرید
12 12 متری شاخه بنگاه امروزتماس بگیرید
14 12 متری کیلوگرم کارخانه امروزتماس بگیرید
14 12 متری شاخه بنگاه امروزتماس بگیرید
16 12 متری کیلوگرم کارخانه امروزتماس بگیرید
16 12 متری شاخه بنگاه امروزتماس بگیرید
18 12 متری کیلوگرم کارخانه امروزتماس بگیرید
18 12 متری شاخه بنگاه امروزتماس بگیرید
20 12 متری کیلوگرم کارخانه امروزتماس بگیرید
20 12 متری شاخه بنگاه امروزتماس بگیرید
22 12 متری کیلوگرم کارخانه امروزتماس بگیرید
22 12 متری شاخه بنگاه امروزتماس بگیرید
24 12 متری کیلوگرم کارخانه امروزتماس بگیرید
24 12 متری شاخه بنگاه امروزتماس بگیرید
27 12 متری کیلوگرم کارخانه امروزتماس بگیرید
27 12 متری شاخه بنگاه امروزتماس بگیرید
30 12 متری کیلوگرم کارخانه امروزتماس بگیرید
30 12 متری شاخه بنگاه امروزتماس بگیرید